Documentație achiziție servicii de catering în cadrul proiectului „Sprijinirea tranziției elevilor către piața muncii prin stagii de practică inovatoare (STEP-PRACTINOV)”, ID 131611

Documentație achiziție servicii de catering în cadrul proiectului „Sprijinirea tranziției elevilor către piața muncii prin stagii de practică inovatoare (STEP-PRACTINOV)”, ID 131611

ACHIZITIE SERVICII DE CATERING în cadrul proiectului:

„Sprijinirea tranziției elevilor către piața muncii prin stagii de practică inovatoare

(STEP-PRACTINOV)”, POCU/633/6/14/131611

Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritara 6, Axa prioritară Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

 1. Autoritatea contractantă: Centrul de Calcul S.A., cu sediul în Targu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud. Gorj, tel.fax. 0253.214.767 email sediu@centruldecalcul.ro
 2. Tipul achizitiei : servicii de catering
 3. Codul CPV : 55520000-1
 4. Proocedura de achizitie : achizitie directă conform art.7, alin.5 din legea nr.98/2016 si in conformitate cu prevederile art.43 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achzitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. cu modificările si completările ulterioare
 5. Obiectul achizitiei / locatia : prestarea de servicii de catering pentru 18 evenimente cu 40 de participanti la sesiuni de informare, constientizare si workshop-uri din grupul tintă, conform specificatiilor tehnice, care vor avea loc în municipiul Tg-Jiu si alte localităti din Judetul Gorj, în cadrul proiectului mentionat
 6. Valoare estimată : 28.073,39 lei fără TVA
 7. Sursa de finantare bugetul proiectului „Sprijinirea tranziției elevilor către piața muncii prin stagii de practică inovatoare (STEP-PRACTINOV)”, POCU/633/6/14/131611, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritara 6, Axa prioritară Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
 9. Criteriul de atribuire ; ,,pretul cel mai scăzut,, in conformitate cu prevederile art.187 alin.(3) lit.a) din Legea nr.98/2016.
 10.  NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE
 11. Ofertele se vor depune în plic sigilat la secretariatul autoritatii contractante: CENTRUL DE CALCUL-SA la adresa:  municipiul Targu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud. Gorj, secretariatul unitatii, tel.fax. 0253.214.767 email sediu@centruldecalcul.ro
 12. Data limita pentru depunerea ofertelor20.10.2020, ora 12:00.

13 Eventualele solicitari de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 13.10.2020(inclusiv). Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi atașate anuntului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare

Draft contract

admin administrator